Captain, tech-inspectionKutuza Vasily
Chief DesignerRusakov Roman
FrameNagorny Dmytro
Front suspensionZinchuk Andrew
Rear suspensionShcherbatyuk Ruslan
Power unitRybka Vyacheslav
ElectricityBurkovsky Yaroslav
Engine, WeldingYushchuk Artem
DifferentialPetrovets Svyatoslav
FrameLevkovsky Ivan
Front suspensionZvarych Vasyl
Frame, aerodynamicsGlushchenko Mikhail
Power unitBorsch Rostislav
Power unitKovalev Mikhail
Steering rackKrivenko Maxim
Business presentationOreper Rina
Project ManagerAvramenko Katerina
Cost-Report, SMMBakhtovarshoy Timur
PhotographerKubashevskaya Julia
PhotographerKibko Oleksandra